Politika privatnosti i pravilnik o privatnosti Intercet d.o.o.

1) O pravilniku o privatnosti

Svrha pravilnika o privatnosti Intercet d.o.o. (U nastavku: “Pravilnik o privatnosti”) je obavijest korisnicima usluga Intercet d.o.o. te drugih osoba (u nastavku: ”Pojedinci”) sa svrhama i temeljima potrebnima za obradu osobnih podataka od strane društva Intercet d.o.o., Poslovna cona A24, 4208 Šenčur (u nastavku: “Tvrtke”) te pravima pojedinaca na tom području.

Tvrtka pruža posebnu skrb za zaštitu vaših osobnih podataka. Svi proslijeđeni osobni podaci su tajni i koriste se samo u svrhe zbog kojih su bili i proslijeđeni. S vašim osobnim podacima upravljamo s najvećom pažnjom uzimajući u obzir i postojeće zakonodavstvo i najviše standarde njihove obrade. Za zaštitu vaših osobnih podataka, između ostaloga, brinemo odgovarajućim organizacijskim mjerama, postupcima rada i naprednim tehnološkim rješenjima te u suradnji s vanjskim stručnjacima u svrhe što bolje i učinkovite zaštite vaših osobnih podataka. Pritom koristimo i prikladni stupanj zaštite i razumne fizičke, elektronske i administrativne mjere s kojima prikupljene podatke štitimo od nenamjernog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, promjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili od neovlaštenih pristupa osobnim podacima koji su bili proslijeđeni, pohranjeni ili na bilo koji drugi način obrađeni.

Istovremeno ovaj Pravilnik o privatnosti dodatno objašnjava suglasnost koju ste dali za obradu vaših osobnih podataka.

U Pravilniku o privatnosti su sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: “Opća uredba o zaštiti osobnih podataka”), obuhvaćene su slijedeće informacije:

 • Kontaktne informacije tvrtke,
 • Svrhe, temelji i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca,
 • Vremensko razdoblje pohrane pojedinih vrsta osobnih podataka,
 • Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,
 • Pravo na pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka,
 • Valjanost Pravilnika o privatnosti.

2) Osobni podaci koje tvrtka prikuplja

Ako samo posjećujete web stranicu o vama prikupljamo podatke samo pomoću kolačića. Ako ste korisnik usluga ili naručitelj usluga koje nudi tvrtka o vama prikupljamo i druge osobne podatke koje trebamo za pružanje usluga koje ste naručili ili koje koristite. Ti osobni podaci su:

 • Ime i prezime
 • Kontaktna adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Podatke za izdavanje ponude s obzirom na vašu potražnju (vaša adresa, porezni broj).

3) Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka, koji se obrađuju u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti je Intercet d.o.o., Poslovna cona A24, 4208 Šenčur.

4) Kategorije pojedinaca čiji osobni podaci se obrađuju

Ovaj Pravilnik o privatnosti namijenjen je za sve vas koji ste naručili i/ili koristite naše usluge ili ste poslali upit, kao i za vas koji posjećujete našu web stranicu.

5) Svrhe obrade i temelji za obradu podataka

5.1. Obrada temeljem ugovora:

U okviru realizacije ugovornih prava i ispunjenja ugovornih obveza, tvrtka vaše osobne podatke obrađuje za potrebe pružanja naručenih usluga, izvješćivanje o mogućim promjenama, dodatnim podrobnostima i za upute o korištenju usluga, za rješavanje mogućih tehničkih poteškoća, prigovora ili reklamacija, obračun usluga te u druge svrhe potrebne za izvođenje ili sklapanje ugovornog odnosa između tvrtke i pojedinca.

U procesu obračunavanja usluga temeljem poreznih propisa, dobivamo i obrađujemo za potrebe ispravnog izdavanja fakture još i vašu adresu.

5.2. Obrada temeljem zakona:

Temeljem zakonitih interesa vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprječavanje prevara i zloupotreba usluga, kako bi zajamčili stabilno i sigurno djelovanje našeg sustava i usluga i u svrhe provedbe mjera za informacijsku sigurnost, ispunjavanja zahtjeva u vezi s kvalitetom usluga te otkrivanje tehničkih problema i kvarova u sustavu usluga.

Temeljem zakonitog interesa vaše osobne podatke koristimo i u svrhe mogućih ovrha, sudskih i izvansudskih naplata.

U skladu s Općom uredbom tvrtka u slučaju sumnje na zloupotrebu u primjerenom i prihvatljivom opsegu može izvršiti obradu podataka o pojedincima u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prevara ili zloupotreba te može, ako je to primjereno, te podatke proslijediti i drugim pružateljima sličnih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim tijelima. U svrhe sprječavanja budućih zloupotreba, odnosno, prevara podaci o povijesti pronađenih zloupotreba, odnosno, prevara u vezi s pojedincem, podaci o pretplatničkom odnosu i npr. IP adresa, mogu se čuvati još pet godina nakon završetka poslovnog odnosa.

5.3. Obrada temeljem suglasnosti za obradu osobnih podataka:

Obrada podataka može biti utemeljena i na vašoj suglasnosti koju ste dali našoj tvrtki.

Suglasnost se može, npr. odnositi na obavijesti o ponudama, pogodnostima i poboljšanja usluga koje nudi tvrtka. Svrha takvog izvješćivanja je da se usluge što bolje približe vašim potrebama i željama i da im s time povećamo vrijednost za vas. Izvješćivanje se izvodi preko kanala koje ste odabrali u suglasnosti. Izvješćivanje u bilo koje vrijeme možete prekinuti na način opredijeljen u Pravilniku o privatnosti.

Svoju suglasnost možete u bilo koje vrijeme opozvati, odnosno izmijeniti na jednaki način kao što ste je i dali ili na drugi način koji opredjeljuje Pravilnik o privatnosti pri čemu tvrtka pridržava pravo na identifikaciju klijenta. Promjenu suglasnosti može se urediti i preko poruke poslane na adresu e-pošte info@intercet.si ili pisanim zahtjevom poslanim na adresu sjedišta tvrtke.

Povlačenje ili promjena suglasnosti odnosi se samo na podatke koji se obrađuju temeljem vaše suglasnosti. Valjana je vaša zadnja dana suglasnost koju smo zaprimili. Mogućnost povlačenja suglasnosti ne može se koristiti kao opravdanje za prekid poslovnog odnosa pojedinca s tvrtkom.

Podaci za koje je dan vaš pristanak, obrađuju se do opoziva.

6) Ograničenja u prosljeđivanju osobnih podataka

Po potrebi za izvođenje određenih radova koji pridonose kvaliteti naših usluga, možemo ovlastiti druge tvrtke i pojedince. U tom slučaju tvrtka osobne podatke može proslijediti i takvim odabranim vanjskim izvođačima obrade koji će s tvrtkom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka, odnosno sadržajno jednaki dogovor ili drugi obvezujući dokument (u nastavku: “Ugovor o obradi”). Vanjskim izvođačima obrade takve ćemo podatke proslijediti, odnosno omogućiti pristup takvim podacima samo u opsegu kojega zahtjeva određena svrha. Te podatke vanjski izvođač obrade ne smije koristiti u druge svrhe pri čemu mora zadovoljavati najmanje sve standarde obrade osobnih podataka koje predviđa postojeće zakonodavstvo. Vanjski izvođači obrade ugovorno su vezani na poštivanje povjerljivosti vaših osobnih podataka.

Tvrtke temeljem obrazloženog zahtjeva osobne podatke prosljeđuje i nadležnim državnim tijelima koje za to imaju zakonski temelj. Tvrtka d.o.o. će se npr. odazvati na zahtjev suda, tijela kaznenog progona i drugih državnih tijela koja mogu uključiti i državne organe druge države članice EU.

7) Razdoblje pohrane osobnih podataka

Razdoblje pohrane podataka određuje se s obzirom na kategoriju pojedinih podataka. Podatke pohranjujemo najviše toliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su podaci bili prikupljeni i obrađeni, odnosno do isteka rokova zastare za ispunjavanje obveza ili zakonski propisanog roka pohrane.

Obračunski podaci i s njima povezani kontaktni podaci o pojedincima mogu se u svrhe ispunjavanja ugovornih obveza čuvati do isplate usluge, odnosno, najdalje do isteka rokova zastare u vezi s pojedinim potraživanjem koje po zakonu iznosi od jedne do pet godina. Računi se čuvaju još 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodatnu vrijednost.

Druge podatke koje smo dobili temeljem vaše suglasnosti pohranjujemo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa i još 2 godine nakon završetka, osim ako zakon određuje duži rok pohrane. Ako pojedinac koji je dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka nije stupio u poslovni odnos s nama, njegova suglasnost vrijedi 2 godine od njezinog pružanja, odnosno do povlačenja suglasnosti.  

Nakon isteka razdoblja pohrane, podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju ako zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

8) Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Ostvarivanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka omogućujemo vam bez nepotrebne odgode. O vašem zahtjevu odlučit ćemo u roku od mjesec dana nakon primitka vašeg zahtjeva. U slučaju kompleksnosti i većeg broja zahtjeva rok možemo produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako rok produžimo, o svakom takvom produžetku obavijestit ćemo vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva zajedno s razlozima za kašnjenje.

Zahtjeve povezane s ostvarivanjem vaših prava primamo na adresu elektronske pošte info@intercet.si ili poštom na adresu Intercet d.o.o., Poslovna cona A24, 4208 Šenčur.

Ako zahtjev podnosite elektroničkim putem, informacije ćemo vam poslati na isti način, osim ako ne zahtijevate drugačije.

Ako postoji opravdana sumnja u vezi identiteta pojedinca koji podnosi zahtjev povezan s određenim pravima, možemo zatražiti dodatne informacije koje su potrebne za utvrđivanje pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci.

Ako su zahtjevi pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, očigledno neutemeljeni ili pretjerani, a posebno ako se ponavljaju, tvrtka može:

 • zaračunati razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove posredovanja informacija ili poruka ili izvođenja potrebnih mjera ili
 • odbiti postupiti na temelju zahtjeva.

Omogućujemo vam slijedeća prava povezana s obradom vaših osobnih podataka:

(i) pravo pristupa podacima

(ii) pravo na ispravak

(iii) pravo na brisanje (“pravo na zaborav“)

(iv) pravo na ograničavanje obrade

(v) pravo na prenosivost podataka

(vi) pravo na prigovor

(vii) pravo pristupa podacima

Uvijek imate pravo znati da li se obrađuju vaši osobni podaci i ako je tako, imate pravo pristupiti podacima i slijedećim informacijama:

 • svrha obrade,
 • vrsta osobnih podataka koji se obrađuju,
 • korisnike ili kategorije korisnika čiji podaci su otkriveni ili će biti otkriveni,
 • predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka, a ako to nije moguće, mjere koje se koriste za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka te postojanje prava prigovora takvoj obradi,
 • pravo na pritužbu nadzornom organu,
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od vas, sve raspoložive informacije povezane s njihovim izvorom.

(viii) pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi popravak vaših netočnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, uzimajući u obzir svrhu obrade, pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i davanje dodatne izjave.

(ix) pravo na brisanje (“pravo na zaborav“)

Imate pravo ishoditi brisanje vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odlaganja ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

 • ako osobni podaci nisu više potrebni za ispunjavanje svrhe s kojom su prikupljeni ili na drugačiji način obrađivani,
 • ako povučete privolu na temelju koje se izvodi obrada, pa za zahtjev ne postoji druga pravna osnova,
 • ako podnosite prigovor na obradu podataka, za njihovu obradu ne postoje drugi legitimni razlozi,  
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađivani,
 • ako osobne podatke treba obrisati za ispunjavanje pravne obveze u skladu s pravom EU ili slovenskim pravnim poretkom.

(x) pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo ishoditi ograničavanje obrade vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan os slijedećih uvjeta:

 • ako poričete točnost podataka i to za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • ako je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podatak i umjesto toga zatražite ograničenje njihove uporabe,
 • ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe obrade, već su vam potrebni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako ste podnijeli prigovor povezan s obradom u opravdanom interesu tvrtke, dok se ne provjeri da li naši zakoniti razlozi prevladavanju nad vašim razlozima.

Ako je obrada vaših osobnih podataka ograničena u skladu s prethodnim stavkom, takvi osobni podaci, s iznimkom njihove pohrane, obrađuju se samo s vašom privolom za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe.

Prije nego ukinemo obradu vaših osobnih podataka dužni smo vas o tome obavijestiti.

(xi) pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam posredovali, u strukturiranom, opće korištenom i strojno obradivom obliku, kao i pravo posredovati te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja od strane tvrtke, ako se obrada temelji na vašoj privoli i izvodi automatiziranim sredstvima. Na vaš zahtjev, ako je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu biti posredovani drugom voditelju obrade.

(xii) pravo na prigovor

Ako vaše podatke obrađujemo na temelju zakonitih interesa u svrhu marketinga, takvoj obradi možete prigovoriti u bilo koje vrijeme.

Vaše osobne podatke ne smijemo obrađivati, osim ako dokažemo postojanje nužnih razloga koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

9) Pravo na pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka,

Moguće pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka možete poslati na adresu elektronske pošte info@intercet.si ili poštom na adresu Intercet d.o.o., Poslovna cona A24, 4208 Šenčur.

U slučaju da o vašem zahtjevu ne odlučimo u zakonskom roku ili ako odbijemo vaš zahtjev, imate pravo podnijeti prigovor povjereniku za informacije.

Također, imate pravo podnijeti prigovor neposredno povjereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši slovenske propise ili propise EU na području zaštite osobnih podataka.

Ako ste ostvarili pravo pristupa podacima i nakon njihovog primitka smatrate da osobni podaci koje ste primili nisu osobni podaci koje ste zahtijevali ili niste primili sve zahtijevane osobne podatke, prije podnošenja pritužbe povjereniku za informacije možete priložiti obrazloženu pritužbu tvrtki unutar 15 radnih dana. O vašoj pritužbi moramo odlučiti kao o novom zahtjevu unutar pet radnih dana.

10) Završne odredbe

Za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom o privatnosti primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Tvrtka pridržava prava na promjenu ovog Pravilnika o privatnosti. O promjeni ćemo vas obavijestiti objavom na našoj službenoj web stranici Intercet d.o.o. 30 dana prije početka njegovog važenja.

Ako imate dodatna pitanja o Pravilniku o privatnosti ili podacima koje pohranjujemo, pišite nam na adresu e-pošte info@intercet.si

11) Valjanost Pravilnika o privatnosti

Ovaj Pravilnik o privatnosti objavljen je na web stranici Intercet d.o.o. I počinje vrijediti 25.5.2018. godine.

Intercet d.o.o.